Bugatti Spaceship mini - Watermelon Ice 20 mg

Výprodej
199 Kč 164,46 Kč bez DPH
Vyprodáno
Můžeme doručit do:
30.7.2024
Položka byla vyprodána…

Watermelon Ice je vychlazená nálož svěžího vodního melounu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bugatti kopie

 Objevte jednorázovou e-cigaretu Bugatti Spaceship Mini . Tato značková elektronická cigareta přináší kombinaci exkluzivity, stylu a požitku. Díky propracovanému designu a kvalitě nabízí jedinečný zážitek z vapingu. E-cigareta Bugatti je skutečným králem, protože vydrží více než 800 plnohodnotných šluků, což z ní činí spolehlivého společníka na cestách i v každodenním životě. Kromě toho vás e-cigareta Bugatti Spaceship Mini okouzlí svojí prvotřídní chutí, která vám poskytne intenzivní a uspokojující okamžiky po celou dobu její životnosti.

 varovani všechno 

UFI: SKVV-R087-U008-0QAF

 

 1. Klasifikace látky nebo směsi: Nařízení č. 1272/2008 (CLP):

  Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).

  Acute Tox. 3: Akutní toxicita (orální), kategorie 3, H301

  Skin Sens. 1A: Senzibilizace kůže, Kategorie 1A, H317

 2. 2.2  Prvky označení:

  Nařízení č. 1272/2008 (CLP): Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  Acute Tox. 3: H301 - Toxický při požití.
  Skin Sens. 1A: H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P264: Po použití si důkladně umyjte ruce.

  P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné pracovní pomucky/ochranné brýle/ochranná obuv. P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
  P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

  Látky, které přispívají ke klasifikaci:

  Ethanol; Nicotine (ISO); trans-hex-2-enal

Doplňkové parametry

Kategorie: BUGATTI SPACESHIP MINI 20MG
Design: Automobilového klíčku
Počet potažení: Až 800
Obsah nikotinu: 20 mg/ml
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto