DROPPEN - Strong Menthol

189 Kč 156,20 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
18.6.2024

Pro fanoušky mentholu je zde náplň s velmi silnou chutí mentholu. Tato náplň nabízí jedinečný chladivý zážitek, který vás zcela osvěží a povzbudí vaše chuťové pohárky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pero s příchutí, kterým
jednoduchým a pohodlným
způsobem aplikujete příchuť.
 
 10 příchutí
 Jednoduchá aplikace
 Ochutí až 1 karton
 

Droppen

PC00-U08Y-3004-FWWS

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.
2.2. Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti

Signální slovo
Varování
Nebezpečné látky
kukuřičný-mátový olej
mátový olej

Standardní věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením

dodavateli.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto