DROPPEN - Vanilla Menthol

189 Kč 156,20 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
18.6.2024

Objevte kouzlo s vanilkovou esencí - jemná, aromatická vanilka obohacená o chladivý menthol, která každý potah promění v osvěžující a opojný zážitek.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pero s příchutí, kterým
jednoduchým a pohodlným
způsobem aplikujete příchuť.
 
 10 příchutí
 Jednoduchá aplikace
 Ochutí až 1 karton
 

Droppen

AH00-U0NR-Q004-SM2W

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Eye Irrit. 2, H319
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Způsobuje vážné podráždění očí.
2.2. Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti

Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto