E-liquid - RITCHY - Sunny Orange Juice 20mg

149 Kč 123,14 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
17.7.2024

Tento šťavnatý pomeranč ti přinese do úst osvěžující sladkost s jiskrou citrusové kyselosti, rozlévající svou příchuť po ústech jako tóny zasněných slunečných západů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Populární český výrobce Ritchy přichází na trh se svou sérií salt nikotinových e-liquidů s ovocným charakterem. Příjemně osvěžující druhy a bravurně navržené kombinace chutí roztančí vaše chuťové pohárky a snadno si je zamilujete už po pár potazích. Tyto vymazlené ovocné směsi se skvěle hodí nejen pro celodenní vaping, ale také pro chvíle relaxu a příjemného posezení u kávy.

Výhodou e-liquidů Ritchy Salt s obsahem nikotinové soli je absence dráždivého pocitu v krku během vapování a rychlejší vstřebávání do organismu. Díky těmto prvkům je možné inhalovat vyšší dávku nikotinu v každém potahu, ovšem v mnohem delších intervalech. Díky tomu výrazně prodlužujete životnost žhavících hlav, šetříte kapacitu baterie a také spotřebu samotné náplně.

E-liquidy Ritchy Salt obsahují 50% propylenglykolu a 50% glycerolu. Díky tomu jsou vhodné do všech typů MTL elektronických cigaret a produkují dostatečné množství páry. Nikotinová sůl je rovněž ideální pro populární POD systémy e-cigaret, které jsou sice kompaktní, ale nabízí pouze omezené možnosti kapacity baterie nebo menší objem zásobníku pro náplň. Při použití s nikotinovou solí se spotřeba výrazně sníží a kompaktní elektronická cigareta tak rázem nabídne obdobnou výdrž jako větší modely při použití s běžnými e-liquidy.

varovani

7392-W011-600U-HTPY

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Acute Tox. 3, H301+H311 Acute Tox. 4, H332 Aquatic Chronic 3, H412 Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí Zdraví škodlivý při vdechování. Toxický při požití nebo při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2. Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti

Signální slovo Nebezpečí Nebezpečné látky nikotin-levulinát 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide nikotin (ISO) 2-ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one benzylalkohol

Standardní věty o nebezpečnosti H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H301+H311 Toxický při požití nebo při styku s kůží.

Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto