HHC-P VAPE - Heavens Haze - OG Kush 96%

599 Kč 495,04 Kč bez DPH
Pouze pro přihlášené
Můžeme doručit do:
29.5.2024

Zažijte jedinečnou chuť citrusů a lesní jehličí s HHC-P vapovacím perem Heavens Haze OG Kush, nabitým konopným destilátem. Jednorázová radost, která vás nezklame!

Detailní informace

Detailní popis produktu

Heavens Haze OG Kush - Jednorázové elektronické cigarety s 96% HHC-P

jednorázové vaporizační pero s extrémně vysokým obsahem kanabinoidu HHC-P až 96%. S kapacitou až 500 potahů a bez přidaných ředidel jako PG/VG či MCT, je to nejčistší způsob, jak si vychutnat tuto jedinečnou směs.

Ponořte se do nejlepšího zážitku s jednorázovými elektronickými cigaretami Heavens Haze. S obsahem až 96% HHC-P (Hexahydrokanabiphorol) jsou tyto cigarety mezi nejsilnějšími na trhu. Prvotřídní ingredience a vysoká kvalita HHC-P extraktu zaručují intenzivní relaxaci a nevšední dobrodružství.

Specifikace produktu:

  • 96% HHC-P + terpeny
  • Vysoká kvalita HHC-P extraktu
  • Vysoký poměr účinné látky 9R
  • Až 500 potahů
  • Kapacita baterie 280mAh
  • Bez přidaných ředících roztoků, jako jsou PG/VG, MCT apod.

Nepropásněte příležitost a objevte maximální pohodlí a intenzivní zážitek s našimi jednorázovými elektronickými cigaretami Heavens Haze Girl Scout Cookies. Vyzkoušejte ještě dnes!

UFI JVK3-90VM-400C-RUE2

Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Skin Sens. 1B, H317
Repr. 2, H361
Aquatic Chronic 3, H412
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
2.2. Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti

Signální slovo
Varování

Strana 1/9

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění
Heavens Haze HHC-P OG Kush 96% 1ml

Datum vytvoření 01.03.2024
Datum revize Číslo verze 1.0
Nebezpečné látky
CBD
HHC-P
Terpeny
CBC
CBT
CBN
CBG
CBDV
Standardní věty o nebezpečnosti
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy
Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto