HHCPO Vape - Eighty8 - STRONG 10% - Strawberry Banana 0,5 ml

Výprodej PRODEJ DO 1.7.2024
590 Kč –80 %
Strawberry banana 05ml strong white
590 Kč –80 % 118 Kč 97,52 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
18.6.2024

Strawbanana cartridge je sázkou na jistotu. Je v ní to nejlepší HHCPO a sladké banánovojahodové aroma. V Eighty8 používáme destilát, který importujeme od jednoho z největších výrobců v USA a je vyráběn pouze v certifikovaných laboratořích.

Detailní informace

Detailní popis produktu

E8H <90 %, HHCPO <10 %

Vaporizační pera v naší Strong edici jsou nejen plné ovocného aroma, ale i síly, která vás dostane. Pera a cartridge jsou značky CCELL, která vyrábí nejkvalitnější pomůcky pro vaping. Destiláty nakupujeme od největší laboratoře na světě, v níž dochází k pečlivému testování všech výrobků.

Produkt je v souladu se zákonem §167/1998. Určeno k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým. Určeno k dalšímu zpracování nikoliv k přímé spotřebě nebo kouření. Produkt podléhá přirozenému úbytku hmotnosti. Zákaz prodeje mladším 18 let. Uchovávejte mimo dosah dětí.

varovani

UFI M0C0-K0V5-9008-GADE

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361 Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí Způsobuje vážné podráždění očí. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

2.2. Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti

Signální slovo Varování

Strana

1/9 BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

HHCPO PREMIUM VAPE STRONG EDITION - strawberry banana 0,5 ml vape

Datum vytvoření Datum revize

07.03.2024

Číslo verze

1.0

Nebezpečné látky CBD propan-1,2-diol HHCP-O-acetate Terpeny CBN CBC CBG Delta-9-Tetrahydrocannabinol Standardní věty o nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto