Kurwa Collection VAPE - Pink Lady (16,2 mg nic.)

179 Kč 147,93 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
25.6.2024

Ovocným mix chutí jahody, broskví a kyselého citrónu tentokrát ve slabší verzi 16,2 mg nikotinu!

Detailní informace

Detailní popis produktu

 KURWA 16

Kurwa Collection přichází na trh hned v několika skvělých chuťových mixech. Příchutě jsou velmi povedené a autentické. Oblibu si získají zejména u uživatelů, kteří preferují sladší chutě náplní. Nikotinová sůl, která se v poslední době těší velké oblibě neškrábe v krku a má velmi rychlou vstřebatelnost. Díky baterii o kapacitě  500 mAh Vám e-cigareta vydrží alespoň na 700 potáhnutí. Objem náplně je 2 ml. Za zmínku stojí určitě také moderní design nebo LED podsvícení. Jednorázová e-cigareta nelze doplňovat ani dobíjet.

Perfektní design a LED podsvícení
E-cigarety Kurwa Collection mají unikátní design, který je ještě vylepšen o RGB LED diody, které se rozzáří všemi barvami po každém potáhnutí. Integrovaná žhavící hlava s odporem 1,6 ohm pak předurčuje její použití pro klasiké MTL vapování, jako je tomu u klasických tabákových cigaret.

Jednorázový Vape Kurwa Collection je tak ideálním počátečním bodem pro přestávajícího kuřáka klasických cigaret, který se chce seznámit s možností alternativní a hlavně zdravější volby kouření. Tato e-cigareta nevyžaduje žádnou údržbu, žádné složité nastavování, a je tak ideálním kandidátem pro začínající vapery.

Všechny jednorázové elektronické cigarety jsou důkladně zabaleny a připraveny k používání ihned po rozbalení.

varovani všechno

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

UFI: QQD0-K0YQ-000G-DJM9

Klasifikace látky nebo směsi: Nařízení č. 1272/2008 (CLP):
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402

Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.
Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).
Acute Tox. 4: Akutní toxicita (orální), Kategorie 4, H302
Aquatic Chronic 3: Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, Kategorie 3, H412 Skin Sens. 1A: Senzibilizace kůže, Kategorie 1A, H317

Prvky označení:
Nařízení č. 1272/2008 (CLP): Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
Acute Tox. 4: H302 - Zdraví škodlivý při požití.
Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Skin Sens. 1A: H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte.
P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné pracovní pomucky/ochranné brýle/ochranná obuv. 
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P330: Vypláchněte ústa.
P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

Doplňující informace:
Obsahuje (r) -p-mentha-1,8-dien, methyl cinnamát.

Látky, které přispívají ke klasifikaci:
Nicotine (ISO) (CAS: 54-11-5); 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2 (3h) -on (CAS: 3658-77-3) 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Kurwa Collection vape
Obsah balení: 1x jednorázová e-cigareta
Velkoobchodní balení: po 10-ti kusech
Síla nikotinu: 16,2 mg/ml
Počet potahů: Až 700
Objem liquidu: 2 ml
Odpor: 1,7 Ω
Napětí: 3,7 V
Kapacita baterie: 500 mAh
Hmotnost: 35 g
Podsvícení: LED Dioda
Obsah nikotinu v dávce: 0,057 mg
Celkový obsah nikotinu v zařízení: 40 mg
Velikost balení: 19,5x17x5x105 mm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto