Nic.sáčky - AROMA KING - EXOTIC ICE (Soft Kick - 10 mg)

129 Kč 106,61 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
19.4.2024

NIKOTINOVÉ SÁČKY AROMA KING SOFT KICK - EXOTIC ICE (LEDOVÉ EXOTICKÉ OVOCE) 10MG

Detailní informace

Detailní popis produktu

aroma sacky 

AROMA KING SOFT KICK - EXOTIC ICE 10MG

AROMA KING SOFT KICK - EXOTIC ICE jsou nikotinové sáčky s příchutí ledového exotického ovoce. Tyto sáčky jsou ideální pro ty, kteří hledají osvěžující alternativu k tradičnímu kouření cigaret. Každý sáček obsahuje 10 mg nikotinu, což poskytuje jemnou stimulaci pro uživatele.

Příchuť ledového exotického ovoce v AROMA KING SOFT KICK přináší do užívání nikotinu osvěžující a exotický zážitek. Kombinace chladivého efektu a exotických ovocných tónů poskytuje unikátní chuťový zážitek.

Vlastnosti produktu

 • Každý sáček obsahuje 10 mg nikotinu, což je vhodné pro ty, kteří hledají nižší hladiny nikotinu
 • Lahodné příchutě
 • AROMA KING SOFT KICK nabízí jedinečnou kombinaci chuti, která se vyhýbá obvyklým stereotypům
 • Sáčky jsou diskrétní a snadno použitelné kdekoliv a kdykoliv
 • Vyrobeno z kvalitních materiálů, které zajišťují optimální chuťový zážitek a dlouhou životnost sáčků
   
  Obsah nikotinu: 10 mg/g
  Počet ks v balení: 25 ks
  Výrobce: Aroma King 
  Typ živnosti: volná 

varování - škodlivý výrobek supervape 2-2UFI: FAWQ-E59S-G302-V4TG

 

 1. Nařízení č. 1272/2008 (CLP):

  Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).

  Acute Tox. 4: Akutní toxicita (orální), Kategorie 4, H302
  Aquatic Chronic 3: Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, Kategorie 3, H412 Skin Sens. 1: Senzibilizace kůže, Kategorie 1, H317

 2. 2.2  Prvky označení:

  Nařízení č. 1272/2008 (CLP): Varování

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  Acute Tox. 4: H302 - Zdraví škodlivý při požití.
  Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Skin Sens. 1: H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P264: Po manipulaci důkladně omyjte.

  P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné pracovní pomucky/ochranné brýle/ochranná obuv. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
  P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.
  Doplňující informace:

  Obsahuje eucalyptus globulus, ext, trans-menton.

Doplňkové parametry

Kategorie: Soft Kick 10 mg
Značka:: AROMA KING
Intenzita / Síla nikotinu: Extra slabé 0-6 mg / sáček
Hmotnost:: 10 g
Velikost sáčků:: slim
Počet sáčků v balení:: 25 ks
Obsah nikotinu:: 10 mg/g
EAN:: 5905909050536

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto