Nic.sáčky - AROMA KING - FREEZE ICE (Full Kick - 20 mg)

129 Kč 106,61 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
16.4.2024

NIKOTINOVÉ SÁČKY AROMA KING FULL KICK - FREEZE ICE (MRAZIVÝ LED) 20MG

Detailní informace

Detailní popis produktu

aroma sacky

AROMA KING FULL KICK - FREEZE ICE 20MG

AROMA KING FULL KICK - FREEZE ICE jsou nikotinové sáčky s příchutí mrazivého ledu. Tyto sáčky jsou vhodné pro ty, kteří hledají osvěžující alternativu k tradičnímu kouření cigaret. Každý sáček obsahuje 20 mg nikotinu, což poskytuje intenzivnější stimulaci a osvěžující chuť.

Příchuť mrazivého ledu v AROMA KING FULL KICK přináší do užívání nikotinu osvěžující a chladivý zážitek. Ledový efekt dodává celkovému užívání chuťovou rovnováhu, což činí tyto sáčky ideální volbou pro milovníky osvěžujících příchutí.

Vlastnosti produktu

 • Každý sáček obsahuje 20 mg nikotinu,  což poskytuje intenzivnější stimulaci pro zkušenější uživatele
 • Lahodné příchutě
 • AROMA KING FULL KICK nabízí jedinečnou kombinaci chuti, která se vyhýbá obvyklým stereotypům
 • Sáčky jsou diskrétní a snadno použitelné kdekoliv a kdykoliv
 • Vyrobeno z kvalitních materiálů, které zajišťují optimální chuťový zážitek a dlouhou životnost sáčků
   
  Obsah nikotinu: 20 mg/g
  Počet ks v balení: 25 ks
  Výrobce: Aroma King 
  Typ živnosti: vázaná

varování - škodlivý výrobek supervape 2-2UFI: YFXQ-058X-F30G-GKDA

Klasifikace látky nebo směsi: Nařízení č. 1272/2008 (CLP):

 1. Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).

  Acute Tox. 3: Akutní toxicita (orální), kategorie 3, H301
  Acute Tox. 4: Akutní toxicita - inhalační, Kategorie 4, H332
  Aquatic Chronic 3: Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, Kategorie 3, H412 Skin Sens. 1: Senzibilizace kůže, Kategorie 1, H317

 2. 2.2  Prvky označení:

  Nařízení č. 1272/2008 (CLP): Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  Acute Tox. 3: H301 - Toxický při požití.
  Acute Tox. 4: H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
  Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Skin Sens. 1: H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264: Po manipulaci důkladně omyjte.
  P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné pracovní pomucky/ochranné brýle/ochranná obuv. P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

  P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v polozeusnadňující dýchání. P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou. Doplňující informace:

  Obsahuje eucalyptus globulus, ext, trans-menton.

Doplňkové parametry

Kategorie: Kategorie
Značka:: AROMA KING
Vhodné pro:: zkušené uživatele, silné kuřáky
Hmotnost:: 10 g
Velikost sáčků:: slim
Počet sáčků v balení:: 25 ks
Obsah nikotinu:: 20 mg/g (10 mg/sáček)
EAN:: 5905909050901

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto