NONIC™ sáčky - AROMA KING - PEACH ICE (Double Kick-10mg/50mg)

139 Kč 114,88 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.7.2024

Broskovová chuť s obsahem speciální látky NONIC™ 10 mg, což je ekvivalent k 50 mg klasického nikotinu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

aroma sacky

Aroma King vám nabízí nejen snadné použití a kontrolu, ale také chuť, která je zcela unikátní a diskrétní. Ale to nejdůležitější - překračujeme hranice obvyklého kuřáckého rituálu. Naše široká škála sáčků nezahrnuje pouze dobře známé nikotinové varianty, ale i ty s povzbuzujícím kofeinem a inovativní složkou NoNicTM. Bezpečnost a legálnost našich produktů je garantována schválením jednotlivých zemí a zdravotnických úřadů. Aroma King tak zas a znovu přetváří trh, převádějící existující produkty v něco zcela nového a revolučního. To vše v souladu s naším mottem - Chuť inovací.

 

NoNic™ představuje revoluční globálně patentovanou alternativu k tradičnímu nikotinu. Tento pokročilý výrobek, který je dostupný po celém světě, včetně USA, Spojených arabských emirátů, Evropy a Asie, přináší stejný účinek jako nikotin, ale bez toxickosti, návykovosti a psychoaktivních účinků. NoNic™ je ideální pro jednorázové e-cigarety i nikotinové sáčky. Vyzkoušejte novou éru nikotinových produktů!

 

UFI: 7NNQ-19PE-AW36-YCXM

 varování - škodlivý výrobek supervape 2-2

 

2.1  Klasifikace látky nebo směsi: Nařízení č. 1272/2008 (CLP):

Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 2: Akutní toxicita - inhalační, Kategorie 2, H330
Acute Tox. 3: Akutní toxicita při styku s kůží, Kategorie 3, H311
Aquatic Chronic 3: Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, Kategorie 3, H412 Skin Sens. 1: Senzibilizace kůže, Kategorie 1, H317

 

2.2  Prvky označení:

Nařízení č. 1272/2008 (CLP): Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Acute Tox. 2: H330 - Při vdechování může způsobit smrt.
Acute Tox. 3: H311 - Toxický při styku s kůží.
Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Skin Sens. 1: H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice/obličejový štít/ochranný oděv/ochranné pracovní pomucky/ochranná obuv. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v polozeusnadňující dýchání. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.
Doplňující informace:

Obsahuje eucalyptus globulus, ext, trans-menton.

Doplňkové parametry

Kategorie: Kategorie
Obsah nikotinu:: Neobsahuje žádný nikotin
? Obsah NoNic:: 10 mg/g
Počet sáčků:: 25 ks
Značka:: AROMA KING
Vhodné pro:: zkušené uživatele, silné kuřáky
Hmotnost:: 10 g
EAN: 5905909058976

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto