R4VE Energy - kofeinové sáčky - Frozen Citrus

129 Kč 106,61 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
19.4.2024

Zářivá osvěžující síla v každém sáčku! S ledovou chutí máty a citrusů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

R4VE ENERGY FROZEN CITRUS

Zářivá osvěžující síla v každém sáčku! Představujeme vám Kofeinové sáčky R4VE Energy Frozen Citrus s ledovou chutí máty a citrusů. Tyto energizující sáčky neobsahují nikotin, místo toho vás nabijí kofeinem s vysokým obsahem 50 mg/sáček. V jednom balení najdete 20 sáčků ve "Slim" formátu, ideálních pro vaši každodenní potřebu energie.

Naše energy sáčky přinášejí osvěžující účinek podobný energetickým nápojům či kávě. Použití je jednoduché a pohodlné - jednoduše aplikujte pod ret, a díky rychlému vstřebávání zažijte účinky kofeinu během chvilky.

Rozhodněte se pro nabídku sáčků plných osvěžení a energie!

DMOC je 129 Kč s DPH

varovani všechno

 

 

UFI: 8HAQ-M769-NM6G-15VD

 

 1. Klasifikace látky nebo směsi: Nařízení č. 1272/2008 (CLP):

  Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).

  Aquatic Chronic 3: Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, Kategorie 3, H412

  Skin Sens. 1: Senzibilizace kůže, Kategorie 1, H317

 2. 2.2  Prvky označení:

  Nařízení č. 1272/2008 (CLP): Varování

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Skin Sens. 1: H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

  P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné pracovní pomucky/ochranné brýle/ochranná obuv. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
  P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.
  Doplňující informace:

  Obsahuje Citral, karyofylen, vápno (citrus aurantifolia), ext..

  Látky, které přispívají ke klasifikaci:

  Citron, olej

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto