Venix MAX - POD - Cherry Grape-X 20mg

99 Kč 81,82 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
28.5.2024

Dokonalá harmonie sladké třešně, která se mísí s chutí hroznů a vytvářejí bouřlivou explozi ovocné rozkoše.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dokonalá harmonie sladké třešně, která se mísí s chutí hroznů a vytvářejí bouřlivou explozi ovocné rozkoše. Všemi oblíbená příchuť nyní v podech vám zaručí ještě intenzivnější kombinaci sladkosti a osvěžení.

DMOC je 99 Kč

Prodejní cena zohledňuje budoucí zdražení díky kolkům! Cena tedy stabilní minimálně do konce roku 2024.

varovani všechno

UFI: 8NH6-A1JC-7TK1-TQH7
 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi GHS06 Nebezpečí v souladu s Nařízením EP a Rady Acute Tox. 3, H301 1272/2008 (CLP) Acute Tox. 4, H332 Aquatic Chronic 3, H412 EUH208

2.2 Prvky označení

výstražný symbol nebezpečnosti

signální slovo standartní věty o nebezpečnosti

pokyny pro bezpečné zacházení

2.3 Další nebezpečnost

Nebezpečí H301 Toxický při požití.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování EUH208 Obsahuje 4-oxopentanovú. Může vyvolat alergickou reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 Vypláchněte ústa.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Obsahuje: nikotin benzoát nikotin 2-isopropyl-N,2,3-trimethyl butanamid kyselina 4-oxopentanová

Doplňkové parametry

Kategorie: Náhradní PODY
Kompatibilita: VENIX MAX
Objem náplně: 2 ml
Obsah nikotinu: 20 mg/ml
Celkový obsah nikotinu: 40 mg
Obsah nikotinu v dávce: 0,0444mg
Živnost: vázaná
EAN kus: 6974572289146
EAN box: 6974572288040

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto