Venix MAX - POD - Menthol Tobacco-X 20mg

99 Kč 81,82 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
17.7.2024

Tato varianta tabáku přináší osvěžující vlnu chladivé chuti máty, která dokonale doplňuje bohaté tóny tradičního tabáku.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tato varianta tabáku přináší osvěžující vlnu chladivé chuti máty, která dokonale doplňuje bohaté tóny tradičního tabáku. Mátová esence je pronikavá, s typickým chladným efektem, který zanechává v ústech pocit svěžesti. Kombinace tabáku a máty nabízí intenzivní, ale přesto vyvážený chuťový zážitek, ideální pro kuřáky hledající úlevu a osvěžení.a

DMOC je 99 Kč

Prodejní cena zohledňuje budoucí zdražení díky kolkům! Cena tedy stabilní minimálně do konce roku 2024.

varovani všechno
UFI: 9UH6-A1X4-UTK1-4DPC
 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi GHS06 Nebezpečí v souladu s Nařízením EP a Rady Acute Tox. 3, H301 1272/2008 (CLP) Acute Tox. 4, H312 + H332 Aquatic Chronic 3, H412 EUH208

2.2 Prvky označení

výstražný symbol nebezpečnosti

signální slovo standartní věty o nebezpečnosti

pokyny pro bezpečné zacházení

2.3 Další nebezpečnost

Nebezpečí H301 Toxický při požití.

H312 + H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování EUH208 Obsahuje L-mentanón a limonene. Může vyvolat alergickou reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 Vypláchněte ústa.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Obsahuje: nikotin laktát 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutanamid ethylmaltol 4-(4-hydroxyfenyl) butan-2-ón

Doplňkové parametry

Kategorie: Náhradní PODY
Kompatibilita: VENIX MAX
Objem náplně: 2 ml
Obsah nikotinu: 20 mg/ml
Celkový obsah nikotinu: 40 mg
Obsah nikotinu v dávce: 0,0444mg
Živnost: vázaná
EAN kus: 6974572289184
EAN box: 6974572288088

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto