Venix MAX - POD - Quattro Mango-X 20mg

99 Kč 81,82 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
18.6.2024

Bohatá a rozmanitá chuť manga, která vás okamžitě ponoří do exotického světa.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Příchuť manga? Skvělé! A co takhle příchuť čtyř různých šťavnatých mang? Ještě lepší! Tato příchuť vám přinese bohatou a rozmanitou chuť manga, která vás okamžitě ponoří do exotického světa. Každý potah VENIX MAX QUATTRO MANGO vám přinese kombinaci čtyř různých mango chutí, které vás zaručeně dostanou.

DMOC je 99 Kč

Prodejní cena zohledňuje budoucí zdražení díky kolkům! Cena tedy stabilní minimálně do konce roku 2024.

varovani všechno 
UFI: YWH6-U1MJ-4TKH-SR8E
 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi v souladu s Nařízením EP a Rady 1272/2008 (CLP)

2.2 Prvky označení výstražný symbol nebezpečnosti

signální slovo standartní věty o nebezpečnosti

pokyny pro bezpečné zacházení

2.3 Další nebezpečnost

GHS06 Nebezpečí Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 4, H312 + H332 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412 EUH208

Nebezpečí H301 Toxický při požití.

H312 + H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje alyl-3-cyklohexylpropanoat, limonene a linallol. Může vyvolat alergickou reakci.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P330 Vypláchněte ústa.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném k odstraňování odpadů.

Obsahuje: nikotin laktát, 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutanamid ethylmaltol 4-(4-hydroxyfenyl) butan-2-ón

Doplňkové parametry

Kategorie: Náhradní PODY
Kompatibilita: VENIX MAX
Objem náplně: 2 ml
Obsah nikotinu: 20 mg/ml
Celkový obsah nikotinu: 40 mg
Obsah nikotinu v dávce: 0,0444mg
Živnost: vázaná
EAN kus: 6974572289160
EAN box: 6974572288064

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Používáme ověření věku Adulto